ຂ່າວທົວໄປ

ອ່ານດ່ວນໆ! ຫ້ມບຸກຄົນຊື້ຂາຍດິນ ແລະ ພັດທະນາໃນເຂດ ເມືອງທັນສະໄໝ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ອ່ານດ່ວນໆ! ຫ້ມບຸກຄົນຊື້ຂາຍດິນ ແລະ ພັດທະນາໃນເຂດ ເມືອງທັນສະໄໝ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລກທີ: 083/ຫວນວແຈ້ງການ ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລກທີ: 083/ຫວນວ.

ແຈ້ງການ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປຸກສ້າງ,ຕໍ່ເຕີມ,ຊື້-ຂາຍ,ຊວດຈຳ ຫຼື ໂອນໃຊ້-ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ຈົກໜອງນ້ຳ, ຈົກດິນຂາຍ ຢູ່ຂອບເຂດໂຄງການພັດທະນາ ເມືອງທັນສະໄໝ (smart city) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມແຜນທີ່ຂອບເຂດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງເວດລ້ອມ ຮັບຮອງ ສະບັບເລກທ່ 0371, ລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ 2021.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button